My Writings. My Thoughts.

به جهان من خوش آمدید

kian

من کیان کیانی دانشجوی انصرافی دکتری جامعه شناسی سیاسی هستم که در دامنه جنوبی البرز شرقی در شهری به نام شهمیرزاد متولد شدم و علاقمند به مباحث عدالت، تحلیل انتقادی گفتمان و قانون اساسی هستم، امیدوارم در این فرصت بتوانم به طرح این مطالب به صورتی مطلوب برآیم.

از کودکی می خواستم مثل خیلی های دیگر جهان را بجایی بهتر برای زیستن تبدیل! کنم. در آن سالها من کوچک بودم و جهان کوچک، از آن پس من همچنان کوچک ماندم و جهان بزرگ و بزرگتر شد، اما هنوز هم برآنم که “بخشی از تغییری باشم که می خواهم آن را در آینده ببینم”، برای این رویا سه برنامه در سر می پرورانم، نوشتن کتابی درباره عدالت، ایجاد وسایتی برای دسترسی همگان به مفاهیم و مباحث مرتبط با عدالت، و رویای سوم ….

ادامه مطلب

16,131 بازدید

تحلیل انتقادی گفتمان به مثابه یک روش

چکیده

آنچه در این مقاله گردآوری شده تلاشی است در پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله که روش تحلیل انتقادی گفتمان (روش نورمن فرکلاف) را هدف بررسی خود قرار داده است اینکه در بستر چه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی شکل پذیرفته، تاریخچه شکل گیری آن چگونه بوده، اهداف و اصول حاکم بر آن چیست و نقش پژوهشگر در آن چگونه ترسیم شده است و همچنین چگونه به تحلیل متن یا گفتار در این روش پرداخته می شود. فرض مقاله حاضر بر آن است که تحلیل انتقادی گفتمان در اندیشه های پست مدرن ریشه دارد و با ورود به مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسط متفکران، شکل انتقادی به خود گرفته و با مراحل سه گانه خود توصیف متن (آشکارسازی گزاره‌ها و مواضع ایدئولوژیک متن)، تفسیر (تعامل بین متن و بافت) و تبیین (تاثیر دو سویه ساختارها و گفتمان ) می تواند در تحلیل متن یا گفتار (رخدادهای “خُرد”) و هم زمینه متن (“ساختارهای کلان”) پیوند به وجود آورد و امکان های گسترده ای را برای پژوهشگر فراهم آورد.

ادامه مطلب

40,214 بازدید