My Writings. My Thoughts.

به جهان من خوش آمدید

kian

من کیان کیانی دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه شناسی سیاسی و متولد 1358 هستم. در دامنه جنوبی البرز شرقی در شهری به نام شهمیرزاد متولد شدم و علاقمند به مباحث عدالت، تحلیل انتقادی گفتمان و قانون اساسی ، امیدوارم در این فرصت بتوانم به طرح این مطالب به صورتی مطلوب برآیم.

از کودکی می خواستم مثل خیلی های دیگر جهان را جایی بهتر برای زیستن کنم. در آن سالها من کوچک بودم و جهان کوچک، از آن پس من همچنان کوچک ماندم و جهان بزرگ و بزرگتر شد، اما هنوز هم می خواهم بخشی از تغییری باشم که می خواهم آن را در آینده ببینم، برای این رویا سه برنامه در سر می پروارنم، نوشتن کتابی درباره عدالت که مراحل پایانیش را طی می کند، ایجاد سایتی جامع برای دسترسی همگان به مفاهیم و مباحث عدالت، و رویای سوم ….

ادامه مطلب

15,971 بازدید

تحلیل انتقادی گفتمان به مثابه یک روش

چکیده

آنچه در این مقاله گردآوری شده تلاشی است در پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله که روش تحلیل انتقادی گفتمان (روش نورمن فرکلاف) را هدف بررسی خود قرار داده است اینکه در بستر چه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی شکل پذیرفته، تاریخچه شکل گیری آن چگونه بوده، اهداف و اصول حاکم بر آن چیست و نقش پژوهشگر در آن چگونه ترسیم شده است و همچنین چگونه به تحلیل متن یا گفتار در این روش پرداخته می شود. فرض مقاله حاضر بر آن است که تحلیل انتقادی گفتمان در اندیشه های پست مدرن ریشه دارد و با ورود به مطالعات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی توسط متفکران، شکل انتقادی به خود گرفته و با مراحل سه گانه خود توصیف متن (آشکارسازی گزاره‌ها و مواضع ایدئولوژیک متن)، تفسیر (تعامل بین متن و بافت) و تبیین (تاثیر دو سویه ساختارها و گفتمان ) می تواند در تحلیل متن یا گفتار (رخدادهای “خُرد”) و هم زمینه متن (“ساختارهای کلان”) پیوند به وجود آورد و امکان های گسترده ای را برای پژوهشگر فراهم آورد.

ادامه مطلب

39,731 بازدید

مرگ مولف


“چنین به نظر می رسد که همیشه در انتها ایستاده است…صدای شخصی واحد، یعنی مولف، که در گوش ما راز می گوید” رولان بارت

امروزه در حوزه های متعددی (ادبی، هنری و…) از “مرگ مولف” سخن به میان می آید. انگیزه من از تلخیص و تدوین مطالب ذیل از کتاب “پست مدرنسیم” نوشته ؛ گلن وارد؛ آن است که چندی پیش در نشت نقد ادبی ای شرکت کرده بودم که مخالفان و موافقان ایده “مرگ مولف” وقتی به بحث می نشتند نقطه مشترکی داشتند و آن اینکه وقتی به تمامی نکاتی که عرضه می داشتند دقت می کردید می توانستید به یقین بگویید که نه موافقان و نه مخالفان هیچ یک حتی یک مقاله کوتاه هم در باره “مرگ مولف” نخوانده اند، از جمله خود من؛ لذا این مقاله را از دل کتاب گلن وارد بیرون کشیده ام تا من و دیگر دوستان به رسم توانایی دیرینه ایرانیان که درباره همه چیز حتی بدون خواندن یک مطلب درباره آن اظهار نظر می کنند حداقل این گستاخی همراه با خامی نباشد خلاصه کلام…. آنچه که اغلب مفهوم مدرنیستی تالیف خوانده می شود، امتدادی از رمانتیسیسم است. رمانتیسیسم بنا به تعریفی سهل انگارانه جنبشی در فلسفه و هنر اروپای قرن هجدهم و نوزدهم بود. رومانتیسیسم با کمک گرفتن از این ایده که جهان خارج به نوعی ساخته (یا حداقل جداناشدنی از) ذهن است، خود فردی را رفعت بخشید و به تمجید از قدرت های خارق العاده خیال پرداخت… بر طبق این دیدگاه رومانتیک، نقش مناسب هنر، بازتاب دادن ارتباط هنرمند با واقعیت “درونی” و” بیرونی” است. وظیفه هنرمند این بود که به درون تجربه رخنه کرده و در آن مشارکت جوید و آن را تولید کند (ص262) … ادامه مطلب

5,081 بازدید