تاریخ اکنون: یادداشت تولد و تحویل سال

چشمان‌مان را می‌بندیم، در ذهن و یا با صدایی آرام آنچه را که تمنا داریم، مرور می‌کنیم… نفسی می‌کشیم و شمع‌های روی کیک را فوت می‌کنیم یا در کنار هم با صدایی بلند در شمارشی معکوس منتظر می‌مانیم تا ثانیه‌شمار به لحظه‌ای برسد که سال…

پرطرفدار

“تقویم رسمی کشور”؛ حضور و سکوت

«تقویم رسمی کشور»: حضور و سکوت (بازخوانی جای‌گاه «دیگری» در سالنامه‌ی دولتی ایران ۱۳۹۸) کیان کیانی «قانون اساسی»، «سرودهای ملی» و «تقویم»ها، و..، متن‌هایی (فضا ـ مکان‌هایی) هستند که در آن با گذشته، حال، تمنامندی‌ها و ارزش‌های روایت شده‌ی یک دولت ـ ملت روبه‌روییم. با…

پرطرفدار

تحلیل انتقادی گفتمان به مثابه یک روش

چکیده آنچه در این مقاله گردآوری شده تلاشی است در پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله که روش تحلیل انتقادی گفتمان (روش نورمن فرکلاف) را هدف بررسی خود قرار داده است اینکه در بستر چه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی شکل پذیرفته، تاریخچه…