چشمان‌مان را می‌بندیم، در ذهن و یا با صدایی آرام آنچه را که تمنا داریم، مرور می‌کنیم… نفسی می‌کشیم و شمع‌های روی کیک را فوت می‌کنیم یا در کنار هم با صدایی بلند در شمارشی معکوس منتظر می‌مانیم تا ثانیه‌شمار به لحظه‌ای برسد که سال…