ده ماه پس از انقلاب ایران متولد شدم.شاید همین “گاه” تولد در دوران انقلاب و جنگ موجب شد تا دانش سیاسی را با علاقه دنبال کنم کشف چیستی راز دوران کودکی ام یعنی “سیاست”. از سویی فشار گفتمانی خانواده ها و رسانه های دهه ی…