نوشته های کیان کیانی

سایت کیان کیانی

هیچ جایی دور نیست!

“هیچ جایی دور نیست“ (آیین تماشا) یافتن “خود” در کلونی انسانی و چشم باز کردن در دلِ دیوارهای سنگی و سیمانی، به آدمی‌زاد القا می‌کند که در “جایی” خارج از طبیعت زندگی می‌کند. این اشتباهِ شناختی به یک توهم بدیهی شده انجامیده است: درک طبیعت…

پرطرفدار

تحلیل انتقادی گفتمان به مثابه یک روش

چکیده آنچه در این مقاله گردآوری شده تلاشی است در پاسخگویی به پرسش اصلی این مقاله که روش تحلیل انتقادی گفتمان (روش نورمن فرکلاف) را هدف بررسی خود قرار داده است اینکه در بستر چه هستی شناسی، معرفت شناسی و روش شناسی شکل پذیرفته، تاریخچه…