دسته: خلاقانه

هیچ جایی دور نیست!

“هیچ جایی دور نیست“ (آیین تماشا) یافتن “خود” در کلونی انسانی و چشم باز کردن در دلِ دیوارهای سنگی و سیمانی، به آدمی‌زاد القا می‌کند که در “جایی” خارج از طبیعت زندگی می‌کند. این اشتباهِ شناختی به یک توهم بدیهی شده انجامیده است: درک طبیعت…